میز خدمات الکترونیک صنعت برق
شرکت برق منطقه ای
صفحه اول > رسیدگی به درخواست های مراجعین > ثبت پیشنهادات مردمی
ثبت پیشنهادات مردمی
شرح خدمت: کلیه ذینفعان می توانند اقدام به ارائه پیشنهاد به شرکت برق منطقه ای نمایند و در صورت پذیرش پیشنهاد از مزایای آن بهره مند شوند.
مدارک لازم برای انجام خدمت: -
متوسط مدت زمان ارائه خدمت: 2 ماه
تعداد مراجعه حضوری: 0
مراحل خدمت:
 1. ثبت پیشنهاد
 2. دریافت کد پیگیری
 3. بررسی اولیه پیشنهاد توسط دبیرخانه شرکت برق منطقه‌ای
 4. اعلام نتیجه اولیه پیشنهاد توسط دبیرخانه شرکت برق منطقه‌ای
  1. رد پیشنهاد
  2. اعلام پذیرش اولیه پیشنهاد
 5. بررسی کامل پیشنهاد توسط واحد متولی در شرکت برق منطقه‌ای (در صورت اجرای بند 4-2)
 6. اعلام نتیجه بررسی ثانویه توسط شرکت برق منطقه‌ای
  1. رد پیشنهاد
  2. اصلاح پیشنهاد
  3. پذیرش پیشنهاد
 7. ثبت درخواست بررسی مجدد در صورت تمایل (در صورت اجرای بند 6-1)
 8. اصلاح پیشنهاد و ارسال اصلاحیه (در صورت اجرای بند 6-2)
 9. ارائه پاداش (در صورت اجرای بند 6-3)
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت): مشاهده