میز خدمات الکترونیک صنعت برق
شرکت برق منطقه ای
صفحه اول > رسیدگی به درخواست های مراجعین > ثبت شکایات از شرکت های برق منطقه ای
ثبت شکایات از شرکت های برق منطقه ای
شرح خدمت: کلیه ذینفعان می توانند شکایت غیر قضایی خود از شرکت های برق منطقه ای را ارائه و تا زمان دریافت پاسخ پیگیری نمایند.
مدارک لازم برای انجام خدمت: -
متوسط مدت زمان ارائه خدمت: 10 روز
تعداد مراجعه حضوری: 0
مراحل خدمت:
  1. طرح شکایت
  2. اعلام کد پیگیری
  3. بررسی شکایت
  4. اعلام نتیجه به ذینفع توسط شرکت برق منطقه ای
    1. اعلام رد شکایت به ذینفع
    2. تصمیم گیری و انجام امور
  5. اعلام نتیجه پیگیری شکایت به ذینفع
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت): مشاهده