میز خدمات الکترونیک صنعت برق
شرکت برق منطقه ای
صفحه اول > مناقصه و مزایده > اعلام نتایج برگزاری مناقصه/مزایده/استعلام
مدیریت نتایج مناقصه/مزایده/استعلام

شماره آگهی نوع آگهی شماره در سامانه ستاد موضوع تاریخ بازگشایی برنده اول برنده دوم مستندات پیوست
{{row.RowNum}} {{row.Num}} {{TypeList[row.Type]}} {{row.Setad}} {{row.Subject}} {{row.DateFinal}} {{row.WinnerCo1}} {{row.WinnerCo2}} دریافت مستندات
{{lang.record_notfound}}
تعداد کل: {{pg.allRowCount}}