میز خدمات الکترونیک صنعت برق
شرکت برق منطقه ای
صفحه اول > مناقصه و مزایده > اطلاع رسانی برگزاری مناقصه/مزایده/استعلام
مدیریت آگهی های مناقصه/مزایده/استعلام

شماره آگهی نوع آگهی شماره در سامانه ستاد موضوع مهلت پاسخ تاریخ بازگشایی مستندات پیوست
{{row.RowNum}} {{row.Num}} {{TypeList[row.Type]}} {{row.Setad}} {{row.Subject}} {{row.DateFrom}} - {{row.DateTo}} {{row.DateFinal}} دریافت مستندات
{{lang.record_notfound}}
تعداد کل: {{pg.allRowCount}}